کبوتر نر و ماده طوقی مشکی کد 101

550000 تومان

کبوتر طوقی مشکی
جفت نر و ماده
پاپر سلطنتی
دارای کاکل