کبوتر نر و ماده بخارا سرخ کد 100

1050000 تومان

کبوتر نر و ماده بخارا سرخ گرید A
مولد و به ضمانت تخم و جوجه
دارای کاکل و تاج عالی
پاپر سلطنتی
درجه یک