کبوتر نر و ماده بخارا سفید کد 103

1250000 تومان

کبوتر نر و ماده بخارا سفید گرید A
مولد و به ضمانت تخم و جوجه
دارای کاکل و تاج عالی
پاپر سلطنتی
درجه یک