کبوتر نر دم چتری کد 105

750000 تومان

کبوتر نر دم چتری
تازه بالغ شده
سایز درشت
درجه یک