دانخوری مکانیزه طرح ایتالیایی

12000 تومان

مناسب پرندگان ریز جثه و میان جثه
قابل نصب داخل و بیرون از قفس
قابل شستشوی آسان
قابل مونتاژ و دمونتاژ