ما از شنبه تا پنجشنبه، 8 صبح تا 7:30 بعدازظهر باز هستیم