نام محصولخرید بالای 7 میلیونخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 2 میلیونعکس محصول
دانخوری کبوتر مدل بیرون از قفس8000 تومان
50 درصد تخفیف
10400 تومان
35 درصد تخفیف
12800 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری کبوتر | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 7 میلیونخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 2 میلیونعکس محصول

دانخوری کبوتر مدل یک چشمه‌ای

5650 تومان
50 درصد تخفیف
7345 تومان
35 درصد تخفیف
9040 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری حرفه‌ای رنگی | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری حرفه‌ای رنگی سایز بزرگ1505 تومان
50 درصد تخفیف
1957 تومان
35 درصد تخفیف
2408 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری حرفه‌ای رنگی | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری حرفه‌ای رنگی سایز متوسط1210 تومان
50 درصد تخفیف
1573 تومان
35 درصد تخفیف
1936 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری حرفه‌ای رنگی | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری قفس پرنده مدل کریستال حرفه‌ای بزرگ1560 تومان
50 درصد تخفیف
2028 تومان
35 درصد تخفیف
2496 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری قفس پرنده مدل کریستال حرفه‌ای متوسط1320 تومان
50 درصد تخفیف
1716 تومان
35 درصد تخفیف
2112 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری کریستال پرنده 3 سوراخ1405 تومان
50 درصد تخفیف
1827 تومان
35 درصد تخفیف
2248 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری قفس پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری معمولی قفس پرنده900 تومان
50 درصد تخفیف
1170 تومان
35 درصد تخفیف
1440 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری پرنده مدل رنگی بزرگ1700 تومان
50 درصد تخفیف
2210 تومان
35 درصد تخفیف
2720 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 2 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
دانخوری پرنده مدل نیمگرد کوچک375 تومان
50 درصد تخفیف
455 تومان
35 درصد تخفیف
488 تومان
20 درصد تخفیف
دانخوری | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آبخوری بزرگ پرنده1610 تومان
50 درصد تخفیف
2093 تومان
35 درصد تخفیف
2576 تومان
20 درصد تخفیف
آبخوری بزرگ پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آبخوری معمولی پرنده915 تومان
50 درصد تخفیف
1190 تومان
35 درصد تخفیف
1464 تومان
20 درصد تخفیف
آبخوری پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آبخوری ضد جلبک1350 تومان
50 درصد تخفیف
1755 تومان
35 درصد تخفیف
2160 تومان
20 درصد تخفیف
آبخوری ضد جلبک | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آبخوری دارویی پرنده1185 تومان
50 درصد تخفیف
1541 تومان
35 درصد تخفیف
1896 تومان
20 درصد تخفیف
آبخوری دارویی پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آشیانه پلاستیکی مرغ عشق درجه یک5200 تومان
50 درصد تخفیف
6760 تومان
35 درصد تخفیف
8320 تومان
20 درصد تخفیف
آشیانه پلاستیکی مرغ عشق | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آشیانه پلاستیکی مرغ عشق درجه دو4350 تومان
50 درصد تخفیف
5650 تومان
35 درصد تخفیف
6960 تومان
20 درصد تخفیف
آشیانه پلاستیکی مرغ عشق | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آشیانه قناری و سهره حرفه‌ای1410 تومان
50 درصد تخفیف
1833 تومان
35 درصد تخفیف
2256 تومان
20 درصد تخفیف
آشیانه قناری | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آشیانه قناری و سهره معمولی1310 تومان
50 درصد تخفیف
1703 تومان
35 درصد تخفیف
2096 تومان
20 درصد تخفیف
آشیانه قناری و سهره | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
آشیانه فنچ پلاستیکی1510 تومان
50 درصد تخفیف
1963 تومان
35 درصد تخفیف
2416 تومان
20 درصد تخفیف
آشیانه فنچ | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 2 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
سر نی شاخه‌ای بزرگ برای میله نشیمنگاه27 تومان
50 درصد تخفیف
36 تومان
35 درصد تخفیف
44 تومان
20 درصد تخفیف
نشیمنگاه پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 2 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
سر نی شاخه‌ای کوچک برای میله نشیمنگاه23 تومان
50 درصد تخفیف
28 تومان
35 درصد تخفیف
37 تومان
20 درصد تخفیف
نشیمنگاه پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
کفی قفس متوسط پرنده پلاستیکی درجه یک5800 تومان
50 درصد تخفیف
7540 تومان
35 درصد تخفیف
9280 تومان
20 درصد تخفیف
کفی قفس پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
کفی قفس متوسط پرنده پلاستیکی درجه دو3650 تومان
50 درصد تخفیف
4745 تومان
35 درصد تخفیف
5840 تومان
20 درصد تخفیف
کفی قفس متوسط پرنده پلاستیکی | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 2 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
نشیمنگاه پرنده مدل نی یک طرفه بزرگ430 تومان
50 درصد تخفیف
559 تومان
35 درصد تخفیف
688 تومان
20 درصد تخفیف
نشیمنگاه پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 2 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
نشیمنگاه پرنده مدل نی یک طرفه متوسط435 تومان
50 درصد تخفیف
566 تومان
35 درصد تخفیف
696 تومان
20 درصد تخفیف
نشیمنگاه پرنده | نوین پت شاپ

 

نام محصولخرید بالای 5 میلیونخرید بالای 3 میلیونخرید بالای 1 میلیونعکس محصول
نشیمنگاه کبوتر3100 تومان
51 درصد تخفیف
4030 تومان
35 درصد تخفیف
4980 تومان
20 درصد تخفیف
نشیمنگاه کبوتر | نوین پت شاپ