کد تخفیفی 30 درصد مشتری ویژه
novin 30
حداقل خرید
تومان 2000000
حداکثر خرید
تومان 100000000
کد تخفیفی 20 درصد مشتری خاص
novin 20
حداقل خرید
تومان 1200000
حداکثر خرید
تومان 2000000
کد تخفیفی 10 درصد مشتری عادی
novin 10
حداقل خرید
تومان 600000
حداکثر خرید
تومان 1200000
مشاهده تمامی محصولات نوین پت شاپ

 

کد تخفیفی 17 درصد مشتری ویژه
petshop 17
حداقل خرید
تومان 2000000
حداکثر خرید
تومان 100000000
کد تخفیفی 12 درصد مشتری خاص
petshop 12
حداقل خرید
تومان 1200000
حداکثر خرید
تومان 2000000
کد تخفیفی 7 درصد مشتری عادی
petshop 7
حداقل خرید
تومان 600000
حداکثر خرید
تومان 1200000